Asiye Türkan

Asiye Türkan

Web site URL:

BİZ BİR AİLE MİYİZ?“Aile: Birbirinden her konuda destek alıp,birbirlerinin örtüsü olan, hayırda birbirleriyle yarışıp, birbirine dayanan; biri gidince diğeri ayakta duramayıp, biri olmayınca öbürü de yarım kalan birden fazla kişinin beraberliğidir.

Hakk Teala şöyle buyurur; “... Onlar sizin elbiseleriniz,sizde onların elbiselerisiniz...”(Bakara Suresi:2/ 187)

Evlenecek kişiler genelde eş adayının nasıl olduğunu düşünür. Ancak kendilerini iyi tanımadıkları için onunla anlaşıp anlaşamayacaklarının cevabını sağlıklı veremezler.

Dolayısıyla evlilikte kişinin kendisini tanıması, evleneceği kişiyi tanımasından önce gelir.
Bunun için de kişi kendisini aile hayatında, iş hayatında..nasıl birisi olduğunu analiz edip tanımlayabilme gayreti içine girmelidir.

Peki bu ne kadar mümkündür?

Öncelikle bu soruya cevap vermek gerek.

Toz pembe biz hayat yoktur. İnsanın kendini tanıması pek de kolay değildir. İmtihanla yüz yüze gelinceye kadar herkes kazanacağından emindir. Gerçeklerle yüzleşmek her zaman acıdır.İMTİHAN KİŞİNİN GERÇEK KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARIR.


Evlilik büyük bir imtihandır. Onu kazanmak için kişinin oldukça uyanık olması ve gerekeni yapabilmesi için önceden bilgi sahibi olması gerekir.

Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur;
(Allah, Adem ve Havva’ya) “Her ikiniz de birbirinize düşman olarak o bahçeden inin;” dedi. Benim tarafımdan size doğru yolu gösteren biri geldiğinde kim yoluma girerse artık o ne sapar, ne de mutsuz olur.” (Taha 20/123)

Bu sebeple evlenecek çiftlere ailede problem çıkmasının normal olduğu anlatılmalı, buna çare olarak da Cenab-ı Hakk’ın tavsiyesi yapılmalıdır: “Müminler! Eşlerinizden, çocuklarınızdan size düşman kesilenler vardır. Onlara karşı dikkatli olun. Eğer onlarla ilgilenir, yeni bir sayfa açar, bağışlarsanız bilin ki, Allah da çok bağışlar ve ikramda bulunur. Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihan sebebidir.

 Büyük karşılık Allah’ın katındadır. Gücünüz yettiği kadar Allah’tan çekinin, Dinleyin; boyun eğin ve kendi iyiliğiniz için malınızı harcayın. Kendindeki cimrilikten korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır.” (Teğabun Suresi 64/14) Büyük karşılığın Allah katında olduğunu unuttuğumuz zaman, bizi Yaratana karşı da sorumluluğumuzu unutur ve zamanla KENDİMİZE

YABANCILAŞMAYA başlarız.
Sonrasında da HEVASININ KÖLESİ

 olmuş problemli bir İNSANLARA dönüşürüz. «Benim tarafımdan size doğru yolu gösteren biri geldiğinde kim yoluma girerse artık o ne sapar, ne de mutsuz olur.”» (Taha 20/ 123) Unutmayalım ki, Allah’ın emirlerine uyma konusunda sadece kendimize gücümüz yeter. Eşimiz de olsa başkalarına uyarıda bulunma ve örnek olma dışında bir şey yapamayız. Kavminin söz dinlememesi karşısında Musa (s.a.) söylediği şu sözü çok anlamlıdır; “Rabbim, yalnız bana ve kardeşime sözüm geçer”( Maide 5/25)

EVLİLİKTE DENKLİK (KÜFÜV):

Kelime olarak küfüv, denklik ve eşi olmak demektir. Fıkıhda ise, evlenecek olan çiftlerin, birbirlerine bazı konularda denk olmaları demektir. Evlenmede Denklik: İnanç ve ahlaki denklikledir. İffette denklik aranmaktadır. "Zina eden erkek zina eden veya müşrik kadından başkasıyla evlenmez; zina eden kadın da zina eden veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenmez: Böyleleriyle evlenmek mü'minlere haram kılınmıştır " (Nur 24/3) “İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle
DAHA İYİDİR.

 İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kişiden, inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile Cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar.” (Bakara Sûresi: 221.) “Kadınlar ile dört tür hasleti için evleniliyor: Malı, soyu, güzelliği, dindârlığı. Ey Mü’min! Sen bunlardan dindâr olanını seç! Yoksa fakîrliğe düşersin!” “Kadınları sırf güzellikleri için nikâhlamayınız! Çünkü onların güzelliği onları böbürlenmek ve kibirlenmek gibi tehlikelere sürükleyebilir. Kadınları sırf malları için nikâhlamayınız! Çünkü mal üstünlüğü onları azdırabilir ve isyana sevk edebilir. Lâkin kadınları dindârlıkları için nikâhlayınız! Şüphesiz burnunun bir kısmı kesik, kulağı delik ve teni siyah dindâr bir câriye, dindar olmayan hür ve güzel kadından daha efdaldir.”

 “Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! (Nisa Suresi 4/1) “Ey insanlık (ailesi)! Elbet sizi bir erkek ve dişiden yaratan Biziz; derken sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki tanışabilesiniz. Elbet Allah katında en üstününüz, Ona karşı sorumluluk bilinci en üstün olanınıdır.” (Hucurat Suresi 49/13) Hucurat suresinin 10.Ayetinde mü’minlerin kardeş olduğu ifade edilerek insanlıkta eşitlik ilkesi getiriliyor . Üstünlüğün takva ile olduğu net ilen ediliyor. Bu durumda farklılıklar, insanlık ailesinin ve ailele kurumunun oluşmasında üstünlük göstergesine değil, tanışma gerekçesi oluyor... Kadın ve erkek farklı yaratılmışlardır.

Psikolojik ve fizyolojik farklılıkları vardır. Şüphesiz bu farklılıklar ne üstünlük ne de güç göstergesidir. Bu farklılıkları bilenler : Sorumluluklarını bilenler ve üstünlük yarışını takvayla kazanmak isteyenlerdir. Beşer hayatının devamı için büyük önem arzden evlilik müslüman için Allah’ın razasını kazanmaya vesile olmalıdır. “Hiç iyilikle kötülük aynı seviyede olur mu ?

 Sen kötülüğü iyilikle salıver. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sana candan bir dost oluverir.“ (Fussilet 41/42)


Hz.Muhammed (s.a.v.) ‘in evliliklerine bakarsak farklı evliliklerinde davet ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek olduğunu görüyoruz. Bir müslüman herşeyden evvel bu maksatla , ihlaslı ve halis niyetle evliliğe yaklaşırsa, ona, davetinde kendisine yardımcı ve eş olacak kişi ile evlenmeyi arzulayacaktır. Eş seçiminde ahlakı ve yaşayışı önem arzedecektir. Günümüzdeki evlilikler hayatın tabi şartlarına uyularak ve nefsin bir takım ihtiyaçlarını karşılalamak amacıyla olduğundan dolayı bir çok problemler doğurtmuştur.

 Bize her yönden örek olan Hz.Muhammed (s.a.v.)in bütün evliliklerde içtimâî bir hikmet ve maslahatı göz önünde bulundurduğu unutulmamalıdır. O da, kalbleri kendisine ve İslâma ısındırmak, kabileleri akrabalık bağı kurarak etrafında toplamak, kendisine ve İslâma yardımcı kılmaktı. Malûmdur ki, insan bir kabileden veya bir aşiretten evlendiği zaman, onun ile o kabile veya aşiret arasında bir yakınlık meydana gelir. Bu da, tabiî olarak onları o insanın yardımına koşturur. Abdullah bin Amr (r.a.) peygamberimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor: “Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Sizler yeryüzündekilere merhametli olun ki, göktekiler de size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı ) Rahmandan bir bağdır. Kim onu korursa Allah onunla (Rahmet bağı) kurar. Kim onu koparırsa, Allah’da ondan (Rahmet bağını) koparır.” “Sizin en hayırlınız ailesine en çok hayırlı olanınızdır. Ben ailesine karşı sizin en hayırlınızım”

EVLİLİKLERDEN BEKLENTİLER
Huzur bulmak Meveddet-Sevgi Mahremiyet ( örtü olmak) Birlikte nesiller yetiştirmek Gerçekci ve az beklenti içinde olanlar bu beklentilerine daha çabuk ulaşanlardır. Bunu başarabilmek de ancak dünyaya misafir olarak gelip, görevinin kulluk olduğunu kavrayıp bu doğrultuda yaşaması ile mümkündür. Bize en güzel şekli vererek bizi yaratan Cenab-ı Hakk’ın sözlerine kulak verenler hem bu dünyada hemde ahirette mutlu olacaklardır. “İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostu ve koruyucusudurlar: İyi ve doğru olanı önerir; kötü ve yalnış olanı önlerler ve namazı içtenlikle kılarlar; zekatı da seve seve verirler; Allah’a ve O’nun elçisine uyarlar. İşte onlardır Allah’ın rahmetini bahşettiği kimseler. Çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden yalnızca Allah’tır.” ( Tevbe Suresi 9/ 71)


Asiye Türkan


Devamını oku...

Kur'ana göre Kişikler

KURANA GÖRE KIŞILIKLER - AYETLERLE INSAN KIŞILIKLERI

İnsanlığın hizmetine sunulan dünyanın oluşumu hakkındaki düşünce, insanları araştırma içerisine itmiştir. Dünya üzerindeki dengelerin cevaplanması gerektiği fikri akıllara sorular dizisini getirmiş.

Soruların çözülüp aydınlatılması çalışmalarının ilham kaynağı olarak da Kuran gösterilmiştir.

İnsan Tabiatları konusu Kuran da yer alan İsra suresindeki De ki; “Herkes kendi yaratılışına (tabiatına) göre hareket eder.” ayetinden esinlenerek yola çıkılmıştır.

Bilginler; insan yaratılış özellikleri (İnsan Tabiatları) konusu, yeraltı ve yeryüzü olaylarının tahlili, gök biliminin gelişimi ve asırlar boyu gizemliliğini koruyan birçok konunun çözümünde Kur’anın kendilerine temel ilham kaynağı olduğunu söylemişlerdir. İnsanlığı birçok karmaşık düşüncelerden arındırarak duru bilgilerle donatan bilginlerin bilimsel açıklamalarında düşülen dipnotlarda kaynağın Kur’anın hangi sayfa ve ayetlerden alındığının gösterilmesi bilim dünyasının gerçeğidir. Araştırmacılar, yazarlar ve bilginler yazdıkları eserlerin kaynaklarını göstererek, kendi yorumlarıyla (meal) zenginleştirerek günümüz ilmine ışık tutmuştur.

De ki: “Herkes kendi yaratılışına (fıtrat tarzına) göre davranır.” (Ali Bulaç Meali)
De ki: “Herkes yaradılışına göre davranır.” (Diyanet İşleri Meali)
De ki: “Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.” (Diyanet Vakfı Meali)
De ki: “Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar.” (E. Hamdi Yazır Meali)
De ki: “Herkes kendi kabiliyetine göre amelde bulunur.” (Ö. Nasuhi Bilmen Meali)
De ki: “Herkes kendi yapısına göre davranmaktadır.” (Muhammed Esed Meali)
De ki: “Her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır.”(Suat Yıldırım Meali)
De ki: “Herkes kendi karakterine göre hareket eder.” (Süleyman Ateş Meali)
De ki: “Herkes aldığı şekle göre hareket eder.” (Şaban Piriş Meali)
De ki: “Herkes seciyesine göre davranır.” (Ümit Şimşek Meali)
De ki: “Herkes, kendi varlık yapısına uygun iş görür.” (Yaşar Nuri Öztürk Meali)

KUR’ANDA İNSAN KIŞILIKLERI
İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Ona bir zarar dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki: “Herkes, kendi karakterine (tabiatına) göre hareket eder. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.” (İsra Suresi 83-84. ayetler)

Ne yerde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet (afet, hastalık) yoktur ki; biz onu yaratmadan önce, bu kitapta (yazılmış) olmasın. Doğrusu bu, Allah’a kolaydır. (Başınıza gelecek olayları, önceden kitaba yazdık ki) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve (Allah’ın) size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseleri sevmez. İşte biz, ayetleri böyle açıklıyoruz, herhalde döner yola gelirler. (Hadid Suresi 22 - 23. ayetler)

“Bu Allah’ın öteden beri süregelen yasasıdır: Allah’ın yasasında bir değişme bulamazsın.” (Fetih Suresi 23. ayet)

- “Sizi yarattık, sonra size biçim verdik” (Araf Suresi 11. ayet)

- (Resulüm!) “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah(c.c) insanları hangi fıtrat (tabiat) üzere yaratmışsa ona çevir.” (Rum Suresi 30. ayet)
- “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem Suresi 4. ayet)
- “Allah’ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allah’ın yasasında bir sapma bulamazsın.” (Fatır Suresi 43. ayet)
- (Onlar) Sadece ahlaksız ve çok inkârcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler.” (Nuh Suresi 27. ayet)
- “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem Suresi 4. ayet)

AHDINDE DURMAYANLAR:

- “Allah(c.c)’a karşı taahhütlerini ve yeminlerini ufak bir kazanç karşılığında değiştirenler var ya; onlar, öteki dünyanın nimetlerinden asla nasiplenmeyeceklerdir…” , (Al-i İmran suresi 77. ayet)

ALLAH’TAN KORKANLAR:

- “Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud (a.s.)’ın yanına birden girince o, onlardan ürktü…” (Sad Suresi 22. ayet)
- “Onlar namazlarında huşu içerisindedirler.” (Mü’minun Suresi 2. ayet)
- “Başkalarına verdikleri şeyi Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalpleri ürpererek verenler…” (Mü’minun Suresi 60. ayet)
- “Mü’minler, ancak Allah(c.c) anıldığında kalpleri titreyenlerdir. Allah(c.c)’ın ayetleri okunduğunda imanları artar.” (Enfal Suresi 2. ayet)
- “Hesap gününden korkarlar.” (Rad Suresi 21. ayet)

ALLAH’A İTAAT EDENLER:

- “O, Allah(c.c)’a itaat eden, boyun eğen huşu sahibi bir kişi idi.” (Nahl Suresi 120. ayet)
- “Bunlar günahlardan tevbe edenler, Allah(c.c)’a ibadet edenler, O’na hamd edenler,…” (Tevbe Suresi 112. ayet)
- “Onlar gecelerini Rableri için kıyama durarak ve secde ederek geçirirler.” (Furkan Suresi 64. ayet)
- “Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederler.” (Al-i İmran Suresi 17. ayet)
- “Onlar, ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah (c.c)’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır.” (Nur Suresi 37. ayet)
- “Bizim ayetlerimize ancak kendilerine ayetle öğüt verildiğinde secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Hem onlar büyüklük de taslamazlar.” (Secde Suresi 15. ayet)
- “Kalpler ancak Allah (c.c)’ın zikriyle tatmin olur, huzur bulur.” (Rad Suresi 28. ayet)
- “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah(c.c)’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.” (Al-i İmran Suresi 191. ayet)
- “İnanıp hayırlı işler yapanlara gelince işte onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz; sıkıntılara katlanan yalnız Allah(c.c)’a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık!” (Ankebut Suresi 58-59. ayet)
- “Onların simaları yüzlerindeki secde izinden bellidir.” (Fetih Suresi 29. ayet)
Allah’ın Rızasını Kazanmak İçin Nefsini Feda Edenler:
- “İnsanlar içinde Allah (c.c)’ın rızasını kazanmak için nefsini satan (feda eden) kimseler vardır” (Bakara Suresi 207. ayet)

ALAYCILAR:

- “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın; olur ki, alay edilenler kendilerinden daha hayırlıdır…” (Hucurat Suresi 11. ayet)
- “Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman, (onlar) onu bir eğlence ve bir oyun edinirler…” (Maide Suresi 58. ayet)

BOŞ ŞEYLERDEN YÜZ ÇEVIRENLER:

- “(onlar), anlamsız (boş), yararsız şeylerden uzak dururlar.” (Mü’minun Suresi 3. ayet)
Böbürlenenler:
- “…Allah(c.c), kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez…” (Nisa Suresi 36. ayet)

CAHILLER:

- “Ki onlar cehalet içerisinde kalmış (bilgisizliğe saplanıp kalan) gafillerdir.” (Zariyat Suresi 11. ayet)

CIMRILER:

- “Bunlar, cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah(c.c)’ın kendilerine lütfünden verdiğini gizleyen kimselerdir…” (Nisa Suresi 37. ayet)
- “…Fakirlik, musibet gibi kötü bir şeyle karşılaşınca Kuran’da insan kişilikleri hayırdan ümidini keser, Allah’ın rahmetinden ümitsiz olur.” (Nisa Suresi 49. ayet)

DIN KONUSUNDA KARARSIZLAR:

- “İnsanlardan kimi de Allah(c.c)’a, bir kenardan-yönden, ucundan-ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır gelirse onunla huzur duyar ve eğer başına bir kötülük gelirse yüzüstü döner…” (Hac Suresi 11. ayet)
- “İnandıktan sonra Allah(c.c)’a nankörlük eden,-kalbi imanla yatışmış olduğu halde zorlanan değil, fakat nankörlüğe göğüs açan-kimselere Allah (c.c)’tan bir gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır…” (Nahl Suresi 106-107. ayet)

FASIKLAR:

- “Allah(c.c)’ı unutan, bu yüzden Allah(c.c)’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır-fasıktırlar.” (Haşr Suresi 19. ayet)
- “…Kim, Allah(c.c)’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” (Maide Suresi 47. ayet)

GÜNAHKARLAR:

- “Onlardan bir çoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür.” (Maide Suresi 62. ayet)
- “…Zalimler ise kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suçlu oldular.” (Hud Suresi 116. ayet)

GURURLULAR:

- “Yaptıkları ile sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmelerini arzu eden kimselerin, azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını sakın sanma!” (Al-i İmran Suresi 188. ayet)

HADDI AŞANLAR:

- “Onlar, bir mü’mine karşı ne ahid ne de yükümlülük gözetirler. Onlar saldırganların ta kendileridir.” (Tevbe Suresi 10. ayet)
- “ …Kim Allah(c.c)’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.” (Bakara Suresi 229. ayet)

HAINLER:

- “Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki, ona yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Onlardan öylesi de vardır ki, bir dinar da emanet bıraksan ısrarla üzerinde durmadıkça, onu sana geri vermez…” (Al-i İmran Suresi 75-76. ayet)
- “…Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder.”, (Lokman Suresi 31-32. ayet)

HALÎM VE MERHAMETLILER:

- “Mü’minler kafirlere karşı şiddetli (acımasız), kendi aralarında ise merhametlidirler…” (Fetih Suresi 29. ayet)
- “Ey Şuayb, dediler,…Çünkü sen halim (yumuşak huylu), akıllı birisin.” (Hud Suresi 87. ayet)

HAYIR VE İYILIKTE YARIŞANLAR:

- “Bir diğeri ise önde olanlar; o önde olanlar” (Vakia Suresi 10. ayet)
- “İşte onlar iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar.” (Mü’minun Suresi 61. ayet)
- “…(onlardan) kimi de Allah(c.c)’ın izniyle hayır işlerinde yarışır;…” (Fatır Suresi 32. ayet)
- “Bunlar, tövbe edenler, …iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar…” (Tevbe Suresi 12. ayet)
- “Ehl-i Kitab’ın hepsi bir değildir…Bunlar,…iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar…”, (Al-i İmran Suresi 113-114. ayet)

HEVA’SINI İLAH EDINENLER:

- “Hevasını ilah edineni gördün mü?..” (Furkan Suresi 43. ayet)
- “Zalim olan kimseler de bilgisizce heva ve arzularına uyarlar…”, (Rum Suresi 29. ayet)

HILEKARLAR:

- “O(münafıklar), Allah(c.c) ve mü’minleri aldatırlar… (Bakara Suresi 9. ayet)
- “Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır…” (Yunus Suresi 21. ayet)

İNFAK EDENLER:

- “…(Onlar), (mallarını Allah yolunda) harcayanlar ve seher vakitlerinde istiğfar edenlerdir.” (Al-i İmran Suresi 23. ayet)
- “…Dediler ki;…Şüphesiz Allah (c.c) sadaka verenleri mükafatlandırır.” (Yusuf Suresi 88. ayet)
- “Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah(c.c)’a güzel bir ödünç verenler, bu onlar için kat kat artırılır. Onlar için çok değerli bir mükafat da vardır.” (Hadid Suresi 18. ayet)
- “Mallarını gece gündüz, gizli ve aşikar infak edenlerin mükafatları Rableri katındadır…” (Bakara Suresi 274. ayet)
- “Mallarını Allah(c.c) yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah(c.c) katında has mükafatları vardır…” (Bakara Suresi 262. ayet)
- “Onlar ki (mallarını) harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar, bu ikisi arasında dengeli ortalama bir yol tutarlar.” (Furkan Suresi 67. ayet)

KENDINI MÜSTAĞNI GÖRENLER:

- “Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar.” (Alak Suresi 5-6. ayet)
- “Kim cimrilik eder kendini müstağni sayar, en güzel hakikati de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız…” (Leyl Suresi 8-11. ayet)
Kibirliler:
- “Bu (servet) bende bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi dedi.” (Kasas Suresi 78. ayet)
- “Onlar(münafıklar): Gelin, Allah(c.c)’ın elçisi sizin için mağfiret dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve onların, büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini (uzaklaştıklarını) görürsün.” (Münafikun Suresi 5. ayet)

KÖTÜLÜĞÜ EMREDIP İYILIĞI YASAKLAYANLAR:

- “Erkeği ile kadını ile münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler…” (Tevbe Suresi 67. ayet)
Kutsal Kitapları Tahrif Edenler:
- “Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanırsınız diye. Oysa o, kitaptan değildir…” (Al-i İmran Suresi 78. ayet)

MALI VE DÜNYAYI AŞIRI SEVENLER:

- “Gerçekten o, menfaatine pek düşkündür (mala karşı olan sevgisi şiddetlidir).” (Adiyat Suresi 8. ayet)

MÜNAFIKLAR:

- “Onlar(münafıklar), iman edenlere rastladıkları zaman: “inandık” derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman da: “Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz.” derler. (Bakara Suresi 14. ayet)
- “…Onlar(münafıklar), namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah(c.c)’ı da pek az akla getirirler.” (Nisa Suresi 142. ayet)

MÜ’MINLER:

- “Mü’min, ibadetlerinde huşu sahibidir.” (Mü’minun Suresi 2. ayet)
- “Mü’min, Allah’ın adı anıldığında kalbi titrer, Allah(c.c)’ın ayetleri okunduğunda imanı artar.” (Enfal Suresi 2. ayet)
- “Secdeye kapanır, kibre kapılmadan Allah (c.c)’ı tesbih eder.” (Secde Suresi 15-16. ayet)
- “Mü’min, aynı zamanda infak da eder. İnsanlara maddi yardımda bulunan, zekat ve sadakasını veren bu kişinin en önemli özelliği malını gizli ve aşikar infak etmesidir.” (Rad Suresi 20-22 ayet)
- “Mü’min, verdiği söze ve emanete sadık kalan kimsedir.” (Mü’minun Suresi 8. ayet)
- “Mü’min, alçakgönüllü, halim, merhametli, muhbit kişidir.” (Hac Suresi 34-35 ayet)
- “Mü’minin en önemli özelliklerinden birisi de iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaktır.” (Tevbe Suresi 71. ayet)

MÜSRIFLER:

- “…Aşırı gidenler(müsrif) de ateş ehlinin ta kendileridir”, (Mümin Suresi 43. ayet)

MÜTEVAZILER:

- “…İtaatkar ve alçakgönüllü olanları müjdele.” (Hac Suresi 34-35. ayet)
- “Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimselerin sataşmalarına aldırmaksızın selam’ der geçerler.” (Furkan Suresi 63. ayet)

MÜTTAKILER:

- “Müttakiler, dünyada güzel amel yapan kimselerdir. Allah (c.c)’ın gönderdiği vahyin hepsine gönülden teslimiyet gösterirler. “Geceleyin az uyuyup geceyi ibadetle ihya ederler.” (Zariyat Suresi 17-18 ayet)
- “Vahyi getiren ve onu tasdik eden kimseler de müttakidir.” (Zümer Suresi 33. ayet)
- “Müttakiler, bollukta ve darlıkta infak eder, öfkelerini yener, insanların kusurlarını affederler.” (Al-i İmran Suresi 134. ayet)
- “Biz seni muhsin insan olarak görüyoruz.” (Yusuf Suresi 36. ayet)
- “Muhsinler büyük günahlardan, fuhşiyattan kaçınırlar, bazı cezayı gerektirmeyen hata ve kusurlar olsa da Allah (c.c) onların kusurlarını bağışlar.” (Necm Suresi 32. ayet)

ÖFKESINI YENENLER:

- “Mü’minler öfkelendiklerinde öfkelerini bastırarak affederler.” (Şura Suresi 37. ayet)
- “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah (c.c) için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah(c.c) da güzel davranışta bulunanları sever.” (Al-i İmran Suresi 134. ayet)

RIYAKARLAR:

- “Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah (c.c)’tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik.”derler…” (Nisa Suresi 141. ayet)

SABIRLILAR:
- “…Gerçekten biz onu Eyyub (a.s.) sıkıntılara dayanıklı (sabırlı) bulduk. O ne güzel bir kuldu!..” (Sad Suresi 44. ayet)
- “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi.” (Enbiya Suresi 85. ayet)
(Ahzab Suresi 23. ayet)

SALIH VE MUSLIHLER:

- “Onlar, Allah (c.c)’ı ve ahireti tasdik eder…İşte onlar Salihlerdendirler.” (Al-i İmran Suresi 114. ayet)
- “Allah(c.c), muslihi müfsitten ayırmasını bilir.” (Bakara Suresi 220. ayet)

ŞIMARIKLAR:

- “Ve şayet kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, elbette ki “kötülükler benden uzaklaşıp gitti.”der. Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir.” (Hud Suresi 10. ayet)

ŞÜKREDENLER:

- “O, gerçekten şükreden bir kul idi.” (İsra Suresi 3. ayet)
- “O (İbrahim) Allah (c.c)’ın nimetlerine şükrederdi…” (Nahl Suresi 121. ayet)

ŞÜPHECILER:

- “(Münafıklar) arada şaşkınlık ve tereddüt edip dururlar, ne kafirlere ne de Müslümanlara bağlanırlar…” (Nisa Suresi 143. ayet)
- “…Onlar şüpheleri içerisinde tereddüt edip durmaktadırlar.” (Tevbe Suresi 45. ayet)

Taklitçiler:

- “Onlara, Allah (c.c)’ın indirdiğine tabi olun dendiğinde, hayır, biz babalarımızın takip ettiği yola uyarız, derler…” (Lokman Suresi 21. ayet)

TARTIŞMACILAR:

- “İnsanlardan bazısı Allah (c.c) hakkında bilgisizce tartışır ve azgın her şeytana uyar.” (Hac Suresi 3-8. ayet)
- “…Allah(c.c)’ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık! Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler.” (Zumer Suresi 22. ayet)

TÖVBE EDENLER:

- “…Süleyman ne güzel bir kul idi! Doğrusu o daima Allah (c.c)’a yönelirdi.” (Mü’minun Suresi 23. ayet)

YALANCILAR:

- “O gün vay haline yalancıların! Ki onlar ceza gününü yalanlarlar…” (Mütaffifin Suresi 10-12. ayet)
- “Yalanlayanların vay haline o gün! Ki onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp dururlar.” (Tur Suresi 11-12. ayet)

ZALIMLER:

- “Zalimler, bilgisizce arzularına uyarlar…” (Rum Suresi 29. Ayet)
“Allah(c.c)’a karşı yalan uydurandan,…daha zalim kim olabilir?...” (Enam Suresi 93. ayet)
- “Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar.” (Alak Suresi 6. ayet)

ZENGIN VE ŞIMARIKLAR.

- “…O zulmedenler ise şımartıldıkları refahın peşine düştüler ve hepsi de suçlu oldular.” (Hud Suresi 116. ayet)

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol