Şahsiyet

Kur'ana göre Kişikler

KURANA GÖRE KIŞILIKLER - AYETLERLE INSAN KIŞILIKLERI

İnsanlığın hizmetine sunulan dünyanın oluşumu hakkındaki düşünce, insanları araştırma içerisine itmiştir. Dünya üzerindeki dengelerin cevaplanması gerektiği fikri akıllara sorular dizisini getirmiş.

Soruların çözülüp aydınlatılması çalışmalarının ilham kaynağı olarak da Kuran gösterilmiştir.

İnsan Tabiatları konusu Kuran da yer alan İsra suresindeki De ki; “Herkes kendi yaratılışına (tabiatına) göre hareket eder.” ayetinden esinlenerek yola çıkılmıştır.

Bilginler; insan yaratılış özellikleri (İnsan Tabiatları) konusu, yeraltı ve yeryüzü olaylarının tahlili, gök biliminin gelişimi ve asırlar boyu gizemliliğini koruyan birçok konunun çözümünde Kur’anın kendilerine temel ilham kaynağı olduğunu söylemişlerdir. İnsanlığı birçok karmaşık düşüncelerden arındırarak duru bilgilerle donatan bilginlerin bilimsel açıklamalarında düşülen dipnotlarda kaynağın Kur’anın hangi sayfa ve ayetlerden alındığının gösterilmesi bilim dünyasının gerçeğidir. Araştırmacılar, yazarlar ve bilginler yazdıkları eserlerin kaynaklarını göstererek, kendi yorumlarıyla (meal) zenginleştirerek günümüz ilmine ışık tutmuştur.

De ki: “Herkes kendi yaratılışına (fıtrat tarzına) göre davranır.” (Ali Bulaç Meali)
De ki: “Herkes yaradılışına göre davranır.” (Diyanet İşleri Meali)
De ki: “Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.” (Diyanet Vakfı Meali)
De ki: “Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar.” (E. Hamdi Yazır Meali)
De ki: “Herkes kendi kabiliyetine göre amelde bulunur.” (Ö. Nasuhi Bilmen Meali)
De ki: “Herkes kendi yapısına göre davranmaktadır.” (Muhammed Esed Meali)
De ki: “Her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır.”(Suat Yıldırım Meali)
De ki: “Herkes kendi karakterine göre hareket eder.” (Süleyman Ateş Meali)
De ki: “Herkes aldığı şekle göre hareket eder.” (Şaban Piriş Meali)
De ki: “Herkes seciyesine göre davranır.” (Ümit Şimşek Meali)
De ki: “Herkes, kendi varlık yapısına uygun iş görür.” (Yaşar Nuri Öztürk Meali)

KUR’ANDA İNSAN KIŞILIKLERI
İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Ona bir zarar dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki: “Herkes, kendi karakterine (tabiatına) göre hareket eder. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.” (İsra Suresi 83-84. ayetler)

Ne yerde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet (afet, hastalık) yoktur ki; biz onu yaratmadan önce, bu kitapta (yazılmış) olmasın. Doğrusu bu, Allah’a kolaydır. (Başınıza gelecek olayları, önceden kitaba yazdık ki) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve (Allah’ın) size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseleri sevmez. İşte biz, ayetleri böyle açıklıyoruz, herhalde döner yola gelirler. (Hadid Suresi 22 - 23. ayetler)

“Bu Allah’ın öteden beri süregelen yasasıdır: Allah’ın yasasında bir değişme bulamazsın.” (Fetih Suresi 23. ayet)

- “Sizi yarattık, sonra size biçim verdik” (Araf Suresi 11. ayet)

- (Resulüm!) “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah(c.c) insanları hangi fıtrat (tabiat) üzere yaratmışsa ona çevir.” (Rum Suresi 30. ayet)
- “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem Suresi 4. ayet)
- “Allah’ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allah’ın yasasında bir sapma bulamazsın.” (Fatır Suresi 43. ayet)
- (Onlar) Sadece ahlaksız ve çok inkârcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler.” (Nuh Suresi 27. ayet)
- “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem Suresi 4. ayet)

AHDINDE DURMAYANLAR:

- “Allah(c.c)’a karşı taahhütlerini ve yeminlerini ufak bir kazanç karşılığında değiştirenler var ya; onlar, öteki dünyanın nimetlerinden asla nasiplenmeyeceklerdir…” , (Al-i İmran suresi 77. ayet)

ALLAH’TAN KORKANLAR:

- “Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud (a.s.)’ın yanına birden girince o, onlardan ürktü…” (Sad Suresi 22. ayet)
- “Onlar namazlarında huşu içerisindedirler.” (Mü’minun Suresi 2. ayet)
- “Başkalarına verdikleri şeyi Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalpleri ürpererek verenler…” (Mü’minun Suresi 60. ayet)
- “Mü’minler, ancak Allah(c.c) anıldığında kalpleri titreyenlerdir. Allah(c.c)’ın ayetleri okunduğunda imanları artar.” (Enfal Suresi 2. ayet)
- “Hesap gününden korkarlar.” (Rad Suresi 21. ayet)

ALLAH’A İTAAT EDENLER:

- “O, Allah(c.c)’a itaat eden, boyun eğen huşu sahibi bir kişi idi.” (Nahl Suresi 120. ayet)
- “Bunlar günahlardan tevbe edenler, Allah(c.c)’a ibadet edenler, O’na hamd edenler,…” (Tevbe Suresi 112. ayet)
- “Onlar gecelerini Rableri için kıyama durarak ve secde ederek geçirirler.” (Furkan Suresi 64. ayet)
- “Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederler.” (Al-i İmran Suresi 17. ayet)
- “Onlar, ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah (c.c)’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır.” (Nur Suresi 37. ayet)
- “Bizim ayetlerimize ancak kendilerine ayetle öğüt verildiğinde secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Hem onlar büyüklük de taslamazlar.” (Secde Suresi 15. ayet)
- “Kalpler ancak Allah (c.c)’ın zikriyle tatmin olur, huzur bulur.” (Rad Suresi 28. ayet)
- “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah(c.c)’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.” (Al-i İmran Suresi 191. ayet)
- “İnanıp hayırlı işler yapanlara gelince işte onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz; sıkıntılara katlanan yalnız Allah(c.c)’a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık!” (Ankebut Suresi 58-59. ayet)
- “Onların simaları yüzlerindeki secde izinden bellidir.” (Fetih Suresi 29. ayet)
Allah’ın Rızasını Kazanmak İçin Nefsini Feda Edenler:
- “İnsanlar içinde Allah (c.c)’ın rızasını kazanmak için nefsini satan (feda eden) kimseler vardır” (Bakara Suresi 207. ayet)

ALAYCILAR:

- “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın; olur ki, alay edilenler kendilerinden daha hayırlıdır…” (Hucurat Suresi 11. ayet)
- “Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman, (onlar) onu bir eğlence ve bir oyun edinirler…” (Maide Suresi 58. ayet)

BOŞ ŞEYLERDEN YÜZ ÇEVIRENLER:

- “(onlar), anlamsız (boş), yararsız şeylerden uzak dururlar.” (Mü’minun Suresi 3. ayet)
Böbürlenenler:
- “…Allah(c.c), kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez…” (Nisa Suresi 36. ayet)

CAHILLER:

- “Ki onlar cehalet içerisinde kalmış (bilgisizliğe saplanıp kalan) gafillerdir.” (Zariyat Suresi 11. ayet)

CIMRILER:

- “Bunlar, cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah(c.c)’ın kendilerine lütfünden verdiğini gizleyen kimselerdir…” (Nisa Suresi 37. ayet)
- “…Fakirlik, musibet gibi kötü bir şeyle karşılaşınca Kuran’da insan kişilikleri hayırdan ümidini keser, Allah’ın rahmetinden ümitsiz olur.” (Nisa Suresi 49. ayet)

DIN KONUSUNDA KARARSIZLAR:

- “İnsanlardan kimi de Allah(c.c)’a, bir kenardan-yönden, ucundan-ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır gelirse onunla huzur duyar ve eğer başına bir kötülük gelirse yüzüstü döner…” (Hac Suresi 11. ayet)
- “İnandıktan sonra Allah(c.c)’a nankörlük eden,-kalbi imanla yatışmış olduğu halde zorlanan değil, fakat nankörlüğe göğüs açan-kimselere Allah (c.c)’tan bir gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır…” (Nahl Suresi 106-107. ayet)

FASIKLAR:

- “Allah(c.c)’ı unutan, bu yüzden Allah(c.c)’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır-fasıktırlar.” (Haşr Suresi 19. ayet)
- “…Kim, Allah(c.c)’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” (Maide Suresi 47. ayet)

GÜNAHKARLAR:

- “Onlardan bir çoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür.” (Maide Suresi 62. ayet)
- “…Zalimler ise kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suçlu oldular.” (Hud Suresi 116. ayet)

GURURLULAR:

- “Yaptıkları ile sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmelerini arzu eden kimselerin, azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını sakın sanma!” (Al-i İmran Suresi 188. ayet)

HADDI AŞANLAR:

- “Onlar, bir mü’mine karşı ne ahid ne de yükümlülük gözetirler. Onlar saldırganların ta kendileridir.” (Tevbe Suresi 10. ayet)
- “ …Kim Allah(c.c)’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.” (Bakara Suresi 229. ayet)

HAINLER:

- “Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki, ona yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Onlardan öylesi de vardır ki, bir dinar da emanet bıraksan ısrarla üzerinde durmadıkça, onu sana geri vermez…” (Al-i İmran Suresi 75-76. ayet)
- “…Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder.”, (Lokman Suresi 31-32. ayet)

HALÎM VE MERHAMETLILER:

- “Mü’minler kafirlere karşı şiddetli (acımasız), kendi aralarında ise merhametlidirler…” (Fetih Suresi 29. ayet)
- “Ey Şuayb, dediler,…Çünkü sen halim (yumuşak huylu), akıllı birisin.” (Hud Suresi 87. ayet)

HAYIR VE İYILIKTE YARIŞANLAR:

- “Bir diğeri ise önde olanlar; o önde olanlar” (Vakia Suresi 10. ayet)
- “İşte onlar iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar.” (Mü’minun Suresi 61. ayet)
- “…(onlardan) kimi de Allah(c.c)’ın izniyle hayır işlerinde yarışır;…” (Fatır Suresi 32. ayet)
- “Bunlar, tövbe edenler, …iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar…” (Tevbe Suresi 12. ayet)
- “Ehl-i Kitab’ın hepsi bir değildir…Bunlar,…iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar…”, (Al-i İmran Suresi 113-114. ayet)

HEVA’SINI İLAH EDINENLER:

- “Hevasını ilah edineni gördün mü?..” (Furkan Suresi 43. ayet)
- “Zalim olan kimseler de bilgisizce heva ve arzularına uyarlar…”, (Rum Suresi 29. ayet)

HILEKARLAR:

- “O(münafıklar), Allah(c.c) ve mü’minleri aldatırlar… (Bakara Suresi 9. ayet)
- “Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır…” (Yunus Suresi 21. ayet)

İNFAK EDENLER:

- “…(Onlar), (mallarını Allah yolunda) harcayanlar ve seher vakitlerinde istiğfar edenlerdir.” (Al-i İmran Suresi 23. ayet)
- “…Dediler ki;…Şüphesiz Allah (c.c) sadaka verenleri mükafatlandırır.” (Yusuf Suresi 88. ayet)
- “Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah(c.c)’a güzel bir ödünç verenler, bu onlar için kat kat artırılır. Onlar için çok değerli bir mükafat da vardır.” (Hadid Suresi 18. ayet)
- “Mallarını gece gündüz, gizli ve aşikar infak edenlerin mükafatları Rableri katındadır…” (Bakara Suresi 274. ayet)
- “Mallarını Allah(c.c) yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah(c.c) katında has mükafatları vardır…” (Bakara Suresi 262. ayet)
- “Onlar ki (mallarını) harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar, bu ikisi arasında dengeli ortalama bir yol tutarlar.” (Furkan Suresi 67. ayet)

KENDINI MÜSTAĞNI GÖRENLER:

- “Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar.” (Alak Suresi 5-6. ayet)
- “Kim cimrilik eder kendini müstağni sayar, en güzel hakikati de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız…” (Leyl Suresi 8-11. ayet)
Kibirliler:
- “Bu (servet) bende bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi dedi.” (Kasas Suresi 78. ayet)
- “Onlar(münafıklar): Gelin, Allah(c.c)’ın elçisi sizin için mağfiret dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve onların, büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini (uzaklaştıklarını) görürsün.” (Münafikun Suresi 5. ayet)

KÖTÜLÜĞÜ EMREDIP İYILIĞI YASAKLAYANLAR:

- “Erkeği ile kadını ile münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler…” (Tevbe Suresi 67. ayet)
Kutsal Kitapları Tahrif Edenler:
- “Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanırsınız diye. Oysa o, kitaptan değildir…” (Al-i İmran Suresi 78. ayet)

MALI VE DÜNYAYI AŞIRI SEVENLER:

- “Gerçekten o, menfaatine pek düşkündür (mala karşı olan sevgisi şiddetlidir).” (Adiyat Suresi 8. ayet)

MÜNAFIKLAR:

- “Onlar(münafıklar), iman edenlere rastladıkları zaman: “inandık” derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman da: “Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz.” derler. (Bakara Suresi 14. ayet)
- “…Onlar(münafıklar), namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah(c.c)’ı da pek az akla getirirler.” (Nisa Suresi 142. ayet)

MÜ’MINLER:

- “Mü’min, ibadetlerinde huşu sahibidir.” (Mü’minun Suresi 2. ayet)
- “Mü’min, Allah’ın adı anıldığında kalbi titrer, Allah(c.c)’ın ayetleri okunduğunda imanı artar.” (Enfal Suresi 2. ayet)
- “Secdeye kapanır, kibre kapılmadan Allah (c.c)’ı tesbih eder.” (Secde Suresi 15-16. ayet)
- “Mü’min, aynı zamanda infak da eder. İnsanlara maddi yardımda bulunan, zekat ve sadakasını veren bu kişinin en önemli özelliği malını gizli ve aşikar infak etmesidir.” (Rad Suresi 20-22 ayet)
- “Mü’min, verdiği söze ve emanete sadık kalan kimsedir.” (Mü’minun Suresi 8. ayet)
- “Mü’min, alçakgönüllü, halim, merhametli, muhbit kişidir.” (Hac Suresi 34-35 ayet)
- “Mü’minin en önemli özelliklerinden birisi de iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaktır.” (Tevbe Suresi 71. ayet)

MÜSRIFLER:

- “…Aşırı gidenler(müsrif) de ateş ehlinin ta kendileridir”, (Mümin Suresi 43. ayet)

MÜTEVAZILER:

- “…İtaatkar ve alçakgönüllü olanları müjdele.” (Hac Suresi 34-35. ayet)
- “Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimselerin sataşmalarına aldırmaksızın selam’ der geçerler.” (Furkan Suresi 63. ayet)

MÜTTAKILER:

- “Müttakiler, dünyada güzel amel yapan kimselerdir. Allah (c.c)’ın gönderdiği vahyin hepsine gönülden teslimiyet gösterirler. “Geceleyin az uyuyup geceyi ibadetle ihya ederler.” (Zariyat Suresi 17-18 ayet)
- “Vahyi getiren ve onu tasdik eden kimseler de müttakidir.” (Zümer Suresi 33. ayet)
- “Müttakiler, bollukta ve darlıkta infak eder, öfkelerini yener, insanların kusurlarını affederler.” (Al-i İmran Suresi 134. ayet)
- “Biz seni muhsin insan olarak görüyoruz.” (Yusuf Suresi 36. ayet)
- “Muhsinler büyük günahlardan, fuhşiyattan kaçınırlar, bazı cezayı gerektirmeyen hata ve kusurlar olsa da Allah (c.c) onların kusurlarını bağışlar.” (Necm Suresi 32. ayet)

ÖFKESINI YENENLER:

- “Mü’minler öfkelendiklerinde öfkelerini bastırarak affederler.” (Şura Suresi 37. ayet)
- “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah (c.c) için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah(c.c) da güzel davranışta bulunanları sever.” (Al-i İmran Suresi 134. ayet)

RIYAKARLAR:

- “Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah (c.c)’tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik.”derler…” (Nisa Suresi 141. ayet)

SABIRLILAR:
- “…Gerçekten biz onu Eyyub (a.s.) sıkıntılara dayanıklı (sabırlı) bulduk. O ne güzel bir kuldu!..” (Sad Suresi 44. ayet)
- “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi.” (Enbiya Suresi 85. ayet)
(Ahzab Suresi 23. ayet)

SALIH VE MUSLIHLER:

- “Onlar, Allah (c.c)’ı ve ahireti tasdik eder…İşte onlar Salihlerdendirler.” (Al-i İmran Suresi 114. ayet)
- “Allah(c.c), muslihi müfsitten ayırmasını bilir.” (Bakara Suresi 220. ayet)

ŞIMARIKLAR:

- “Ve şayet kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, elbette ki “kötülükler benden uzaklaşıp gitti.”der. Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir.” (Hud Suresi 10. ayet)

ŞÜKREDENLER:

- “O, gerçekten şükreden bir kul idi.” (İsra Suresi 3. ayet)
- “O (İbrahim) Allah (c.c)’ın nimetlerine şükrederdi…” (Nahl Suresi 121. ayet)

ŞÜPHECILER:

- “(Münafıklar) arada şaşkınlık ve tereddüt edip dururlar, ne kafirlere ne de Müslümanlara bağlanırlar…” (Nisa Suresi 143. ayet)
- “…Onlar şüpheleri içerisinde tereddüt edip durmaktadırlar.” (Tevbe Suresi 45. ayet)

Taklitçiler:

- “Onlara, Allah (c.c)’ın indirdiğine tabi olun dendiğinde, hayır, biz babalarımızın takip ettiği yola uyarız, derler…” (Lokman Suresi 21. ayet)

TARTIŞMACILAR:

- “İnsanlardan bazısı Allah (c.c) hakkında bilgisizce tartışır ve azgın her şeytana uyar.” (Hac Suresi 3-8. ayet)
- “…Allah(c.c)’ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık! Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler.” (Zumer Suresi 22. ayet)

TÖVBE EDENLER:

- “…Süleyman ne güzel bir kul idi! Doğrusu o daima Allah (c.c)’a yönelirdi.” (Mü’minun Suresi 23. ayet)

YALANCILAR:

- “O gün vay haline yalancıların! Ki onlar ceza gününü yalanlarlar…” (Mütaffifin Suresi 10-12. ayet)
- “Yalanlayanların vay haline o gün! Ki onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp dururlar.” (Tur Suresi 11-12. ayet)

ZALIMLER:

- “Zalimler, bilgisizce arzularına uyarlar…” (Rum Suresi 29. Ayet)
“Allah(c.c)’a karşı yalan uydurandan,…daha zalim kim olabilir?...” (Enam Suresi 93. ayet)
- “Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar.” (Alak Suresi 6. ayet)

ZENGIN VE ŞIMARIKLAR.

- “…O zulmedenler ise şımartıldıkları refahın peşine düştüler ve hepsi de suçlu oldular.” (Hud Suresi 116. ayet)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.